LiqueFactive CV voorwaarden voor dienstverlening via website Actiegroepen-amsterdam.nl

Deze 'voorwaarden voor dienstverlening' ('de overeenkomst') beschrijft de voorwaarden en condities verbonden aan het gebruik van services verleend via de domeinnaam Actiegroepen-Amsterdam.nl ('de website') door LiqueFactive CV aan u of de partij die u vertegenwoordigt ('de gebruiker'). Deze voorwaarden worden van kracht op het moment dat u voor het eerst bij het opgeven van een bestelling via de website een 'vinkje' zet in het hokje dat staat bij 'Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden' op de 'checkout pagina'. Door dit te doen verklaart u tevens aan LiqueFactive CV dat u bevoegd bent om deze overeenkomst aan te gaan (u bent bijvoorbeeld niet minderjarig) en dat, indien u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of organisatie u vanuit het bedrijf of de organisatie gemachtigd bent dit soort overeenkomsten af te mogen sluiten. De voorwaarden blijven van kracht zolang u het bedrijf of de organisatie kunt blijven vertegenwoordigen (u gaat bijvoorbeeld niet bij een ander bedrijf werken) én LiqueFactive CV de dienstverlening aanbiedt én u besluit daarvan gebruik te maken door middel van het aanhouden van een gebruikersnaam op de website én - alleen bij gebruikersnamen met de rechten van 'groep-webbeheerder' - facturen verbonden aan de dienstverlening tijdig worden betaald. 

1. GEBRUIK VAN DE DIENSTVERLENING

1.1 Algemeen. De dienstverlening betreft het verschaffen van diensten via 'de website' zoals geselecteerd (via het uitvoeren van bestellingen) door de gebruiker en zoals omschreven op de website. Hierbij geldt het principe van 'fair use' voor de gebruiker, d.w.z. gebruik wat redelijkerwijs verwacht kan worden bij normaal gebruik van de dienstverlening. Dit wordt door LiqueFactive CV als volgt beoordeeld: de geplaatste informatie in de vorm van teksten of bestanden ('de content') heeft een omvang van 0 tot ongeveer 1 GB. Het is dus niet de bedoeling de dienstverlening te gebruiken om grote hoeveelheden data op te slaan via de mappenstructuren waarover beschikt kan worden.

1.2 Wijzigingen in de dienstverlening. LiqueFactive CV kan de diensten veranderen, opschorten of afbreken op elk moment inclusief de beschikbaarstelling van door gebruiker geplaatste content. LiqueFactive CV kan ook met of zonder aankondiging besluiten limieten te stellen aan het gebruik van bepaalde diensten zoals opslagruimte voor content als het van mening is dat het principe van 'fair use' niet wordt nageleefd en zonder dat het aansprakelijk gesteld kan worden voor de consequenties daarvan.

1.3 Toegang tot de dienstverlening. LiqueFactive CV zal redelijkerwijs er voor zorgen dat de dienstverlening 24 uur per dag beschikbaar is en 7 dagen per week. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de dienstverlening tijdelijk onderbroken zal moeten worden ten gevolge van onderhoud of het falen van hardware of internetverbindingen. LiqueFactive CV zal er redelijkerwijs naar streven om deze situaties zo min mogelijk voor te laten komen. U verklaart zich als gebruiker akkoord met het feit dat LiqueFactive CV in geen enkele situatie verantwoordelijk gesteld kan worden voor het uitvallen van de dienstverlening, de beschikbaarheid van content of het verloren gaan van content. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om zorg te dragen voor kopieën van elektronische bestanden die als content worden geplaatst.

1.4 Gebruikersregistratie. Als voorwaarde voor het gebruik van de dienstverlening geldt dat de gebruiker zich registreert met een gebruikersnaam, een wachtwoord en een e-mailadres. Dit geschiedt bij het opgeven van de eerste bestelling op de website. Het is aan de gebruiker om toe te zien op een correct gebruik van deze mogelijkheid. Zo mag de gebruiker bijvoorbeeld bij de registratie zich niet voordoen als een ander persoon. LiqueFactive CV houdt zich het recht voor in die situaties de dienstverlening te beëindigen zonder creditnota op te maken voor de periode waarin niet meer gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening. De gebruiker zal LiqueFactive CV terstond in kennis stellen van het vermoeden van misbruik door anderen van de gebruikersnaam en het wachtwoord. LiqueFactive CV kan door gebruiker niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door het misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met of gebruikt worden door anderen. LiqueFactive CV zal redelijkerwijs alles in het werk stellen om te voorkomen dat de website gehackt wordt, maar zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die ontstaat voor de gebruiker als de website wel gehackt wordt.

1.5 Restricties. Gebruiker mag op geen enkele wijze zelf proberen of anderen toestaan de dienstverlening te gebruiken om frauduleuze of misdadig handelingen te verrichten, 'adult content', advertenties of ongewenste mails (spam) te verspreiden of andere personen of organisaties te bedreigen of op een andere wijze lastig te vallen. De toegang tot de dienstverlening zal alleen gegarandeerd blijven zolang de gebruiker tegemoetkomt aan de voorwaarden uit deze overeenkomst. Gebruiker mag die dienstverlening ook niet beschikbaar stellen aan anderen al dan niet tegen betaling. 

2. EIGENDOMSRECHTEN

2.1 Eigendomsrechten van content van gebruiker. Gebruiker beschikt over de eigendomsrechten van de content die geplaatst wordt op de website. Bij het beëindigen van de dienstverlening zal LiqueFactive CV er op toe zien dat alle content verwijderd wordt en niet in handen komt van anderen dan de gebruiker.

3. GARANTIES

 3.1 Relatie met gebruiker. LiqueFactive CV heeft geen speciale relatie met gebruiker anders dan als afnemer van de dienstverlening. LiqueFactive CV heeft ook geen verantwoordelijkheid voor het toegang verlenen tot onderdelen van de website die zijn voorbehouden aan leden van groepen. LiqueFactive CV beoordeelt de content die door gebruiker geplaatst wordt niet en neemt ook geen verantwoordelijkheid hiervoor. LiqueFactive CV is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van copyright regels, de wetmatigheid of het aanstootgevende karakter van content die door gebruiker beschikbaar gesteld wordt op de website. LiqueFactive CV kan wel besluiten op basis van klachten van bezoekers van de website om content te verwijderen van de website als deze content strijdig is met het in de vorige zin gestelde of de dienstverlening geheel te beëindigen.

3.2 Ontkenning van aansprakelijkheid. LiqueFactive CV ontkent elke aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of beschikbaarheid van content geplaatst door de gebruiker. Door het gebruikmaken van de dienstverlening erkent de gebruiker dat LiqueFactive op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik, downloaden, plaatsen van privacygevoelige content of het verspreiden van virussen via content van de gebruiker.

3.3 Websites van derde partijen. Gebruikers kunnen via de dienstverlening door het plaatsen van doorverwijzingen ('links') anderen toegang verschaffen tot websites van derde partijen die niet onder controle staan van LiqueFactive CV. LiqueFactive CV neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het gebruik van content op die websites of veiligheidsrisico's die gelopen worden door het gebruik van deze websites van derde partijen (bijvoorbeeld bij de opslag van creditcard-gegevens). 

4. BETALINGEN.

4.1 Wijzigingen in prijsstelling voor de dienstverlening. LiqueFactive CV behoudt zich het recht voor om de prijzen van de dienstverlening aan te passen maar niet voor de periode waarvoor reeds betaald is. 

5. BEËINDIGING VAN ACTIVITEITEN.

5.1 Recht tot beëindiging. Zowel LiqueFactive CV als de gebruiker kunnen op elk moment besluiten het aanbieden of afnemen van de dienstverlening te stoppen door de andere partij daarover op de hoogte te stellen via e-mail. In geval LiqueFactive CV besluit het aanbieden van de dienstverlening te beëindigen zal het een creditnota opmaken voor de gebruiker voor de periode waarin niet meer gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening. In geval de gebruiker besluit tot het niet meer afnemen van de dienstverlening zal geen creditnota worden opgemaakt. LiqueFactive CV kan de dienstverlening ook direct stoppen aan de gebruiker zonder aankondiging vooraf als blijkt dat deze handelt in strijd met deze voorwaarden.

5.2 Verplichtingen van gebruiker na beëindiging van de dienstverlening. De genoemde vrijwaringen voor LiqueFactive CV onder 1.4, 1.5, 3.2 en 3.3 blijven van kracht bij het beëindigen van de dienstverlening.

6. OVERIGE

6.1 Wijziging van de voorwaarden. LiqueFactive CV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen door ze bekend te maken op deze website.